fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Definities

KOOP EN VERKOOP

ARTIKEL 1 – De aanbieding

ARTIKEL 2 – De overeenkomst

ARTIKEL 3 – De inhoud van de overeenkomst

ARTIKEL 4 – Prijswijzigingen/stijgingen

ARTIKEL 5 – De overschrijding van de leveringstermijn

ARTIKEL 6 – Annulering

ARTIKEL 7 – Eigendomsvoorbehoud

REPARATIE EN ONDERHOUD

ARTIKEL 8 – Prijsopgave en termijn

ARTIKEL 9 – Retentierecht

GARANTIE

ARTIKEL 10 – Garantie

ARTIKEL 11 – Garantie op de Lume Traveler

ARTIKEL 12 – BOVAG reparatie en onderhoudsgarantie

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 13 – Betaling

ARTIKEL 14 – Bemiddelingsregeling

ARTIKEL 15 – Geschillenregeling

ARTIKEL 16 – Afwijkingen

ARTIKEL 17 – Verwerking persoonsgegevens

 

Definities

Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan alle voor niet permanente bewoning bestemde wagens zoals hieronder nader omschreven;

De Lume Traveler is een aanhangwagen als bedoeld in het wegenverkeersreglement
voorzien van vaste boven-/opbouw.

KOOP EN VERKOOP

ARTIKEL 1 – DE AANBIEDING

De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is- indien een termijn voor aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de caravan/vouwwagen/kampeerauto onverkocht is gebleven.

ARTIKEL 2 – DE OVEREENKOMST

De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

ARTIKEL 3 – DE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

In de schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

–  de omschrijving van de Lume Traveler met eventuele toebehoren;

–  de prijs van de Lume Traveler op het moment van de koop 
en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast 
overeengekomen prijs is;

–  de vermoedelijke of de uitdrukkelijk vaste leveringsdatum;

–  een verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als 
garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen 
van deze derde);

–  de wijze van betaling.

– voor zover noodzakelijk het aantal gereden kilometers waarna de koper geadviseerd wordt terug te komen voor het natrekken van de wielmoeren.

 ARTIKEL 4 – PRIJSWIJZIGINGEN/STIJGINGEN

 1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van de Lume Traveler te allen tijde doorberekend.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1, mogen naast de evengenoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van de Lume Traveler worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

ARTIKEL 5 – DE OVERSCHRIJDING VAN DE LEVERINGSTERMIJN

 1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de Lume Traveler kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper binnen een termijn van 4 weken na die ingebrekestelling nog niet geleverd heeft, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst per brief ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van vier respectievelijk zes weken de verkochte zaak aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
 2. Koper kan -indien en voor zover koper het recht tot ontbinding niet uitoefent- genoegen nemen met het door verkoper voor de duur van de nog verwachte leveringstijd zonder bijkomende kosten ter beschikking stellen van een gelijkwaardige Lume Traveler.
 3. Op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen deze vier respectievelijk zes weken te kunnen leveren, is verkoper verplicht deze mededeling onverwijld te doen nadat hem bekend is geworden dat hij niet op tijd kan leveren.
Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade.
 4. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn van de Lume Traveler heeft de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst per brief ontbonden te verklaren.
 5. Indien de overschrijding van een leveringstermijn van de Lume Traveler een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst per brief te ontbinden, zonder recht te hebben op schadevergoeding. Het recht op ontbinding ontstaat wanneer er binnen een termijn van vier na ingebrekestelling niet is geleverd.
 6. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd per direct de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 6 – ANNULERING

De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden, binnen acht dagen na de totstandkoming van deze overeenkomst, maar niet voordat de levering heeft plaatsgevonden. De koper is gehouden om binnen tien dagen na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt, te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15 % van de koopprijs inclusief accessoires van de geannuleerde Lume Traveler.
Indien de koper na tien dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.

ARTIKEL 7 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde Lume Traveler of andere zaak blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan.
Zolang de Lume Traveler of andere zaak niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de Lume Traveler alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten.
De koper is voorts verplicht de geleverde Lume Traveler voor zijn rekening te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de Lume Traveler gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

REPARATIE EN ONDERHOUD

ARTIKEL 8 – PRIJSOPGAVE EN TERMIJN

De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen.

Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden.
Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.

ARTIKEL 9 – RETENTIERECHT

De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de Lume Traveler indien en voor zolang als:

– de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de Lume Traveler niet of niet in zijn geheel voldoet;

– de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte 
werkzaamheden aan dezelfde Lume Traveler niet of niet in zijn 
geheel voldoet;

– de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met 
de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet. De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de terzake ingestelde Geschillencommissie genoemd in artikel 16 of bij de rechter. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld via een storting in depot bij de Geschillencommissie.

GARANTIE

ARTIKEL 10 – GARANTIE

Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 11 en 12 worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het B.W. dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die een koper/opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten.

ARTIKEL 11 – GARANTIE OP DE LUME TRAVELER

Op de Lume Traveler en op nieuwe onderdelen van de Lume Traveler is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt en de wettelijke rechten zoals genoemd in artikel 10.

ARTIKEL 12 – BOVAG REPARATIE EN ONDERHOUDSGARANTIE

 1. De reparateur garandeert binnen de Europese Unie de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten (waaronder de van de BOVAG onderhoudsbeurt deel uitmakende globale vochtmeting, alsmede de tegen betaling door opdrachtgever door reparateur uit te voeren BOVAG uitgebreide vochtmeting) en daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van zes maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de Lume Traveler weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
 2. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.
 3. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
 4. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
 5. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;
 6. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
 7. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient de andere reparateur eveneens lid van (de Afdeling Mobiele Recreatie) van BOVAG te zijn.

Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van maximaal het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 13 – BETALING

 1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan verkoper/reparateur worden beschouwd als brengschulden.
 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant geschieden bij het afleveren van zaken respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van diensten.
 3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand.
 4. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. 
Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.
 5. Indien na uitvoering van de verkoper/reparateur opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever het betreffende object niet binnen twee weken na laatst bedoeld tijdstip is afgehaald, is reparateur gerechtigd om stallingskosten c.q. opslagkosten in rekening te brengen conform het in het bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief.
 6. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatie-opdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen ons eigendom zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

ARTIKEL 14 – BEMIDDELINGSREGELING

Een koper/opdrachtgever die ten opzichte van een verkoper/reparateur die lid is van BOVAG Caravan- & Camperbedrijven heeft over de verkoop van een caravan, vouwwagen of kampeerauto, of over de uitvoering van de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie, dient zich eerst tot deze verkoper/reparateur te wenden. Wanneer dit niet heeft geleid tot een oplossing van zijn klachten, kan hij zich wenden tot BOVAG Bemiddeling, Postbus 1100, 3980 DC Bunnik, telnr. 0900 2692268 (35 eurocent/minuut). Dit met dien verstande dat voor wat betreft klachten inzake de verkoop van een nieuwe caravan, vouwwagen of kampeerauto deze bemiddelingsregeling slechts hierop van toepassing is als niet door de koper wordt geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de nieuwe caravan, vouwwagen of kampeerauto afgegeven garantie. Tevens is deze bemiddelingsregeling voor wat betreft klachten inzake de verkoop van een gebruikte caravan, vouwwagen of kampeerauto slechts van toepassing als koper terzake aanspraak kan maken op BOVAG Garantie.

BOVAG Bemiddeling zal in het geschil bemiddelen en trachten het geschil in der minne op te lossen volgens een reglement dat de partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. In deze bemiddeling kan een oordeel worden
gegeven over het aantal in rekening gebrachte werkuren en de prijs van verwerkte materialen, een en ander met inachtneming van de outillage van de desbetreffende werkplaats. Het werkplaatstarief wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

ARTIKEL 15 – GESCHILLENREGELING

 1. Deze geschillenregeling geldt alleen bij klachten of geschillen tussen de koper/opdrachtgever en de leden van BOVAG Camper- & Caravanbedrijven. Zij is voorts alleen van toepassing op:
  1. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe Lume Traveler tenzij door de koper wordt geageerd op basis van een door Lume Traveler afgegeven garantie.
  2. de overeenkomst waarop de in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden genoemde BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie van toepassing is.
 2. Is de in artikel 13 genoemde bemiddelingspoging niet geslaagd of geeft de koper/ opdrachtgever niet de voorkeur aan een bemiddeling, dan kan de koper/opdrachtgever het geschil schriftelijk aanhangig maken bij de Geschillencommissie Voertuigen van de Stichting Geschillencommissies, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres Borderwijklaan 46, 2591 XR te Den Haag). In het geval dat is bemiddeld door BOVAG, dient de koper/opdrachtgever het geschil binnen zes weken nadat is gebleken dat de bemiddeling niet tot een oplossing heeft geleid, bij de Geschillencommissie Voertuigen aanhangig te maken. In het geval dat niet door BOVAG is bemiddeld, dient de koper/opdrachtgever uiterlijk drie maanden nadat hij de verkoper/reparateur de klacht heeft voorgelegd, het geschil bij de Geschillencommissie aanhangig te maken.
 3. De Geschillencommissie doet uitspraak in de vorm van een bindend advies volgens een reglement dat beide partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. Dit reglement maakt deel uit van de onderhavige overeenkomst. Evenals bij de bemiddeling kan in het bindend advies een oordeel worden gegeven over het aantal werkuren en de prijs van de verwerkte materialen. In het bindend advies kan zo nodig het bedrag worden bepaald van de kosten die nodig zijn voor uitvoering van werkzaamheden elders. Deze kosten kunnen ter betaling aan de verkoper/reparateur worden opgedragen, indien de Geschillencommissie Voertuigen oordeelt dat de kwaliteit van de door de verkoper/reparateur verrichte werkzaamheden onvoldoende is.
 4. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Voertuigen is de koper/opdrachtgever een vergoeding verschuldigd.
 5. Een uitspraak van de Geschillencommissie Voertuigen zal in rechte niet aantastbaar zijn indien meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen beroep op de gewone rechter is gedaan.
 6. BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden indien verkoper/reparateur geen gevolg geeft aan het bindend advies en de daarop 
volgende aanschrijving, terwijl er meer dan twee maanden zijn verstreken na de verzending hiervan zonder dat er een beroep op de rechter is gedaan. De garantstelling van BOVAG betreft bij bindende adviezen inzake de BOVAG garantie voor de koop van de caravan/kampeerauto/vouwwagen een door BOVAG uit te keren bedrag van maximaal € 2270,- tegen cessie van de vordering van koper/opdrachtgever. Bij bedragen groter dan € 2270,- per geschil, keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden het maximale bedrag van € 2270,- uit aan koper/opdrachtgever. Voor het meerdere wordt koper/opdrachtgever aangeboden om zijn vordering aan BOVAG te cederen, waarna BOVAG de betaling daarvan zo nodig in rechte zal vragen. De garantstelling van BOVAG betreft bij bindende adviezen inzake de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie een door BOVAG uit te keren bedrag van maximaal € 900,-, tegen cessie van de vordering van koper/opdrachtgever. Bij bedragen groter dan € 900,- per geschil, keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden het maximale bedrag van € 900,- uit aan koper/opdrachtgever. Voor het meerdere wordt koper/opdrachtgever aangeboden om zijn vordering aan BOVAG te cederen, waarna BOVAG de betaling daarvan zo nodig in rechte zal vragen.
 7. De garantstelling bedoeld in lid 6 geldt niet indien de rechter het bindend advies vernietigt. In geval van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van verkoper/reparateur keert BOVAG alleen een bedrag tot maximaal € 2270,- per geschil uit en geldt de garantstelling alleen als koper/opdrachtgever het geschil aanhangig heeft gemaakt bij de Geschillencommissie Voertuigen, voordat van een dergelijke situatie sprake is.
 8. Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van de koper/-opdrachtgever om het geschil door de rechter te laten beslechten niet in de weg. Een eenmaal op de Geschillencommissie Voertuigen gedaan beroep staat die keuze echter niet meer toe.

ARTIKEL 16 – AFWIJKINGEN

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd. Afwijkingen van het BOVAG Garantiebewijs en van de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie maken deze ongeldig ten opzichte van BOVAG.

ARTIKEL 17 – VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op deze overeenkomst worden door verkoper/reparateur verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/reparateur: de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever optimale service verlenen, voorzien van productinformatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door koper/opdrachtgever bij verkoper/reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd.